Zásady ochrany osobných údajov

Prevázkovateľ: Kempelenov inštitút inteligentných technológii, záujmové združenie právnických osôb, skratka: KInIT, so sídlom: Mlynské nivy 18890/5, 811 09 Bratislava, IČO: 53290046, (ďalej len „Inštitút“), zastúpená Máriou Bielikovou, štatutárkou a Ing. Mariánom Šimkom, štatutárom.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť ich ochrane. Rešpektujeme zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95 /46 / ES (ďalej len „GDPR“) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

Výsledkom našej vedecko-výskumnej činnosti sú v niektorých prípadoch nástroje, ktoré sprístupňujeme širšej verejnosti. Nami vyvinuté nástroje v niektorých prípadoch využívajú pre svoj chod podporné služby od dodávateľov, ktorých pred nasadením nástroja dôkladne overujeme, pričom hodnotíme ich súlad s GDPR ako aj ich technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali. Sprostredkovatelia sú zmluvne zaviazaní mlčanlivosťou.

Pre chod nástroja, ktorý sprístupňujeme prostredníctvom webovej stránky www.oznacuj-dezinfo.kinit.sk, sme zvolili poskytovateľa hypothes.is (Sprostredkovateľ v zmysle GDPR). Pri používaní hypothes.is dochádza ku spracúvaniu osobných údajov týmto poskytovateľom.

hypothes.is sprístupňuje svoje Zásady ochrany osobných údajov na svojej webovej stránke, kde poskytuje aj podrobné technické a bezpečnostné informácie. V súlade so zákonom 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, plníme našu informačnú a sprístupňujeme tieto informácie aj v slovenskom jazyku.

Prečítajte si:

 • k akým konkrétnym údajom môže tento poskytovateľ pristupovať,
 • na aké účely vaše osobné údaje spracúva,
 • o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov,
 • o technických bezpečnostných opatreniach, ktoré prijal,
 • ako bude konať v prípade úniku osobných údajov,
 • ako sa môžete odhlásiť z e-mailovej komunikácie,
 • aké sú vaše práva dotknutej osoby a ako ich môžete uplatniť.

1. Účely a rozsah spracúvania osobných údajov

 1. Platforma spracúva len osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete pri vytvorení účtu a profilu. Používanie platformy a nástroja je výhradne dobrovoľné.
 2. Ak používate Annotating Using Sidebar, tak sú anotácie spojené s vašim účtom.
 3. Práca v skupinách: Keď používate anotovač, máte povolené pridávať anotácie pomocou verejnej skupiny (ktorú môže zobraziť ktokoľvek, kto používa služby), alebo pridávať anotácie v súkromných skupinách (zobraziť si ich môžu členovia súkromnej skupiny) alebo pridávať anotácie „iba ja“ nastavenia ochrany osobných údajov (zobraziteľné iba vám). Tým, že tieto informácie poskytnete, súhlasíte s tým, že hypothes.is ich bude zhromažďovať, uchovávať, používať, zverejňovať a prenášať do USA.
 4. Informácie o hardvéri a softvéri vášho počítača môžu byť automaticky zhromažďované hypothes.is. Tieto informácie môžu zahŕňať: vašu IP adresu, informácie o polohe, operačný systém, typ prehliadača, názvy domén, časy prístupu a adresy odkazujúcich webových stránok. Tieto informácie sa zhromažďujú v protokolovom súbore a uchovávajú sa na obmedzený čas a používajú sa na prevádzku služieb, na udržanie kvality služieb a na poskytovanie všeobecných štatistík o používaní služieb a webovej stránky.
 5. Webové stránky a služby môžu používať súbory „cookie“, ktoré vám pomôžu prispôsobiť váš online zážitok. Primárnym účelom súboru cookie je oznámiť webovému serveru, že ste predtým navštívili konkrétnu stránku. Ak si napríklad prispôsobíte prihlásenie do našich služieb, súbor cookie bude sledovať vašu reláciu v rôznych častiach stránky. Máte možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete zmeniť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookie odmietal, ak chcete. Ak sa rozhodnete cookies odmietnuť, možno nebudete môcť plne využívať interaktívne funkcie našich webových stránok a služieb.
 6. Vaše osobné údaje môžeme hypothes.is použiť na:
  • spracovanie vašich žiadostí;
  • poskytovanie a zlepšovanie správy služieb;
  • na prispôsobenie vašej používateľskej skúsenosti;
  • kontaktovanie vás ako používateľa prostredníctvom e-mailu;
  • odpovedanie na otázky a/alebo iné požiadavky alebo otázky;
  • posielanie noviniek, aktualizácie a ďalšie súvisiace informácie spoločnosti prostredníctvom zoznamu adries;
  • na uľahčenie registrácie a používania služieb hypothes.is; a poskytnúť technickú podporu.
  • hypothes.is vám dáva na výber poskytnutie, úpravu alebo odstránenie určitých informácií. Informácie o svojom účte Hypothesis môžete aktualizovať prostredníctvom nastavení účtu. Môžete tiež požiadať o vymazanie osobných údajov vo svojom účte tak, že kontaktujete podporu na adrese support@hypothes.is.
 7. Automatizované spracovanie osobných údajov: hypothes.is v súčasnosti nevykonáva žiadne automatizované spracovanie (t. j. profilovanie) používateľských informácií. Používatelia by si mali byť vedomí toho, že tretie strany s prístupom k našim službám pomocou našich rozhraní API sa môžu zapojiť do automatizovaného spracovania informácií o používateľoch.

2. Prenos vašich osobných údajov

hypothes.is zdieľa informácie s nasledujúcimi tretími stranami:

 1. Používatelia prístupu API
 2. Overené: Toto sú používatelia rozhrania API, ktorým boli poskytnuté prístupové kľúče pre vývojárov na prístup k službám. Prístupové kľúče vývojárov môžeme poskytnúť partnerom, jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré plánujú používať API hypothes.is na štatistické analýzy alebo výskumné účely. Overení používatelia môžu získavať iba anotácie, ktoré majú povolenie na zobrazenie.
 3. Neoverené: Toto sú používatelia rozhrania API, ktorí majú prístup k službám bez prístupových kľúčov pre vývojárov. Ktokoľvek môže používať API bez prístupového kľúča. Neoverení používatelia môžu získať iba verejné anotácie.
 4. Povolenia rozšírenia Chrome
 5. Poskytovatelia cloudového hostingu a infraštruktúry. Ako poskytovateľa cloudových hostingových služieb so sídlom v severnej Kalifornii používa hypothes.is Amazon Web Services (AWS). CloudAMQP poskytuje hypothes.is cloudovú infraštruktúru. Na hosťovanie našej webovej stránky používa hypothes.is Pantheon.
 6. Poskytovatelia služieb sledovania kybernetickej bezpečnosti. Na monitorovanie kybernetických útokov na náš systém využíva hypothes.is poskytovateľa služieb sledovania kybernetickej bezpečnosti.
 7. Vzdelávacie inštitúcie. Po predchádzajúcej dohode môžu školy alebo školské obvody v USA za určitých podmienok a časových dotácií požiadať o prístup ku všetkým informáciám o používateľoch generovaných používateľskými účtami vytvorenými zo školských e-mailových adries. Školy alebo okresy môžu potrebovať výslovný súhlas od študentov starších ako 18 rokov.
 8. Poskytovatelia e-mailových služieb. Na odosielanie e-mailov používateľom o ich účtoch a aktivite a používateľom, ktorí súhlasili s prijímaním noviniek a aktualizácií o našich službách a anotáciách vo všeobecnosti, používa hypothes.is poskytovateľov služieb doručovania e-mailov, sledovacie pixely pre prehľad o technológii používanej používateľmi a súhrnné štatistiky o miere otvorenia a kliknutí.
 9. Vložené videá. hypothes.is služby a webové stránky poskytujú možnosť vložiť médiá hostené tretími stranami. Niektoré z nich môžu nastaviť súbory cookie na webových stránkach s vloženými médiami a môžu predvolene nastaviť súbory cookie tretích strán.
 10. Poskytovatelia služieb monitorovania výkonu. Informácie môže hypothes.is zdieľať s jedným alebo viacerými poskytovateľmi služieb monitorovania výkonu na účely riadenia digitálneho monitorovania výkonu, aby sme mohli monitorovať a riešiť akékoľvek problémy s výkonom služieb.
 11. Poskytovatelia služieb analýzy údajov platformy. Poskytovateľov analytických služieb využívame na zhromažďovanie možností vykazovania údajov súvisiacich s analýzou na sledovanie návštevníkov a používania.
 12. Poskytovatelia služieb sledovania chýb platformy. hypothes.is môže zdieľať informácie s jedným alebo viacerými poskytovateľmi služieb sledovania chýb platformy, aby zlepšili kvalitu a spoľahlivosť služieb. Týmto stranám môžu byť zaslané informácie o IP adrese a používateľských menách na diagnostické účely.
 13. Podporné tickety (poradové číslo na linke podpory). Hypothes.is využíva externú podporu na riešenie správy požiadaviek používateľov. Pri vytváraní ticketu podpory hypothes.is vyžaduje, aby používatelia poskytli e-mailovú adresu, aby ich mohli kontaktovať ohľadom ich požiadavky. Kedykoľvek môžete požiadať o anonymizáciu alebo vymazanie vašich žiadostí o podporu odoslaním e-mailu na adresu support@hypothes.is.
 14. hypothes.is nezdieľa informácie o používateľoch s inzerentmi, pridruženými spoločnosťami alebo partnermi. Poskytujeme však prístup cez rozhranie API k našim systémom tretím stranám, ako je opísané vyššie (overení a neoverení používatelia), ktoré pristupujú k informáciám o používateľovi, ako sú anotácie (spolu s používateľským menom anotátora, adresou URL zdroja anotácie a telom textu anotácie), pre ktoré majú špecifické povolenia na prístup. Návštevnosť našich používateľov žiadnym spôsobom nespeňažujeme

3. Bezpečnosť vašich osobných údajov

Hypothes.is zabezpečuje vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením pomocou nasledujúcich metód:

 1. Keď sa osobné informácie prenášajú na iné webové stránky, sú chránené pomocou šifrovania, ako je protokol Transport Layer Security (TLS).
 2. Používateľské heslá sú solené a hašované pomocou štandardného priemyselného algoritmu „bcrypt“. Žiadny zamestnanec Hypothes.is nemá prístup k užívateľským heslám. Zamestnanci hypothes.is  majú prístup k e-mailovým adresám používateľov iba na účely podpory.
 3. Informácie o IP adrese používateľa a informácie o nich požadujeme na prísne obmedzené obdobie len na diagnostické účely. Niektoré informácie o vašich aktivitách v rámci našej aplikácie zhromažďujeme aj súhrnne od klienta. Tieto neidentifikovateľné informácie sa používajú na interné metriky a prevádzkovú podporu, ale nesledujeme vašu individuálnu aktivitu.

4. Porušenie súkromia

V prípade porušenia ochrany osobných údajov upozorní hypothes.is dotknutých používateľov na e-mailovú adresu priradenú k ich účtu do 72 hodín od odhalenia porušenia.

5. Medzinárodný prenos vašich osobných údajov

 1. hypothes.is funguje globálne, takže v je potrebné prenášať vaše údaje do zahraničia. Vaše osobné údaje budú pravdepodobne prenesené a spracované prostredníctvom serverov umiestnených v USA.
 2. USA, členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a ďalšie krajiny majú odlišné zákony. Keď sa vaše osobné údaje presunú z vašej domovskej krajiny do inej krajiny, zákony a pravidlá, ktoré chránia vaše osobné údaje v krajine, do ktorej sa vaše informácie prenášajú, sa môžu líšiť od zákonov a pravidiel v krajine, v ktorej žijete. Napríklad okolnosti, za ktorých môžu orgány činné v trestnom konaní získať prístup k osobným informáciám, sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Najmä ak sú vaše informácie v USA, môžu k nim mať prístup vládne orgány v súlade so zákonmi v USA.
 3. V rozsahu, v akom sa hypothes.is považuje za prenos osobných údajov mimo EHP, sa pri prenose vašich informácií samostatne, alternatívne a nezávisle spoliehajú na nasledujúce právne základy: Nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 4. Môžete si dobrovoľne vybrať, či chcete alebo nechcete využívať služby hypothes.is. Ak však chcete používať tieto služby, musíte prijať zmluvné podmenky,ktoré stanovujú zmluvu medzi hypothes.is a vami. Keďže hypothes.is pôsobí v krajinách po celom svete (vrátane USA) a na poskytovanie našich služieb môže využívať technickú infraštruktúru v USA, v súlade so zmluvou medzi vami a hypothes.is potrebujú preniesť vaše osobné údaje do USA a do iných jurisdikcií.

6. Uchovávanie vašich osobných údajov

 1. hypothes.is bude uchovávať informácie poskytnuté používateľmi a poskytovateľmi služieb tretích strán len tak dlho, ako je potrebné na prevádzkovanie a zlepšovanie našich služieb. hypothes.is bude rešpektovať práva jednotlivých používateľov, ktorí požiadajú o odstránenie, aktualizáciu atď.
 2. hypothes.is bude uchovávať vaše informácie tak dlho, kým bude váš účet aktívny (t. j. po celú dobu životnosti vášho účtu hypothes.is), ako je popísané v týchto zásadách, alebo ako bude potrebné na poskytovanie našich služieb pre vás. Ak už nechcete, aby spoločnosť hypothes.is používala vaše informácie na poskytovanie našich služieb, môžete svoj účet zrušiť.
 3. hypothes.is bude uchovávať a používať vaše informácie v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad, ak sú povinní uchovávať vaše informácie, aby splnili príslušné daňové/príjmové zákony), riešiť spory, presadzovať naše dohody a ako je inak opísané v tejto politike. Uchovávajú aj protokolové súbory na účely internej analýzy. Tieto protokolové súbory sa vo všeobecnosti uchovávajú na krátky čas, s výnimkou prípadov, keď sa používajú na zabezpečenie a zabezpečenie lokality, na zlepšenie funkčnosti lokality alebo keď sme zo zákona povinní ich uchovávať na dlhšie časové obdobia.

7. E-mailová komunikácia a ako sa odhlásiť

 1. Z času na čas vás môže hypothes.is kontaktovať prostredníctvom e-mailu za účelom poskytovania noviniek, oznámení, upozornení, potvrdení, prieskumov a/alebo inej všeobecnej komunikácie. S cieľom zlepšiť svoje služby môžete dostávať upozornenia, keď otvoríte, prepošlete alebo kliknete na odkazy v e-mailoch od hypothes.is.
 2. Upozorňujeme, že e-mailová komunikácia od hypothes.is o našich službách alebo anotácie nad rámec správy vášho účtu sú voliteľné. Ak nechcete dostávať takéto e-mailové správy, môžete sa odhlásiť pomocou odkazu „zrušiť odber“ uvedeného v každom e-maile alebo môžete poskytovateľa kontaktovať na adrese support@hypothes.is.
 3. Organizačné e-maily s prihlásením môžu obsahovať možnosti sledovania v rámci skutočného e-mailu. Aktivita predplatiteľov sa sleduje a ukladá do databázy pre budúcu analýzu a vyhodnotenie. Takáto sledovaná aktivita môže okrem iného zahŕňať: otváranie e-mailov, preposielanie e-mailov, klikanie na odkazy v obsahu e-mailu, časy, dátumy a frekvenciu aktivít. Tieto informácie sa používajú na spresnenie budúcich e-mailových kampaní a poskytovanie relevantnejšieho obsahu používateľom na základe ich aktivity.
 4. Môžete tiež kontrolovať prijímanie určitých typov komunikácie od hypothes.is. Môžete dostávať správy o službách hypothes.is  alebo vašej aktivite. Niektoré z týchto správ sú povinné, správy súvisiace so službami pre používateľov (ako sú transakčné správy, e-mailové potvrdenie, odpovede na anotácie alebo právne upozornenia). Iné správy, ako sú informačné bulletiny a oznámenia, sú voliteľné. Pomocou odkazov na zrušenie odberu v e-mailoch od hypothes.is môžete určiť, ktoré voliteľné správy chcete dostávať.
 5. Ak si už neželáte používať služby hypothes.is alebo dostávať správy súvisiace so službami (okrem zákonom požadovaných upozornení), môžete svoj účet zrušiť tak, že kontaktujete poskytovateľa na adrese support@hypothes.is.

8. Vaše práva

Ako dotknutá osoba definovaná v GDPR a zákone 18/2018 (Slovensko) máte právo od nás, prevádzkovateľa, požadovať:

 • prístup k vašim osobným údajom (najmä požiadať o potvrdenie, či sú údaje spracúvané alebo nie, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, doba uchovávania);
 • opravu alebo doplnenie nesprávnych údajov;
 • obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 o GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne alebo nezákonne spracúvané);
 • prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 o GDPR;
 • namietať v prípadoch uvedených v čl. 21 o GDPR;
 • vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo v prípadoch uvedených v čl. 17 o GDPR.

Svoje práva ohľadom osobných údajov môžete uplatniť e-mailom na info@kinit.sk alebo písomne na našu poštovú adresu. Na všetky legitímne žiadosti dotknutej osoby odpovieme a budete písomne informovaní do 30 dní od prijatia.

Prevádzkovateľ vymeoval zodpovednú osobu pre ochranu údajov: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, IČO 47119144, e-mail info@kinit.sk. Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na spracovanie osobných údajov, alebo že bol porušený zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 alebo GDPR, môžete podať žiadosť o začatie konania o ochrane osobných údajov na národný úrad pre ochranu osobných údajov – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk